PIT-11- druk, wypełnianie PIT-11 2014/2015

Formularz podatkowy PIT-11 wypełniony jest przez płatnika i dostarczany jest zarówno do podatnika jak i do Urzędu Skarbowego. Płatnik ma obowiązek uzupełnienia formularza o informacje dotyczące dochodów podatnika. Wypełniony druk musi przesłać do końca lutego roku następującego po rozliczanym okresie podatkowym.

over nite viagra fasting
medications canada no prescription
you tube cialis

Do czego potrzebny jest PIT-11?

Formularz PIT-11 jest to bardzo istotny formularz, który potrzebny jest każdemu podatnikowi. To na jego podstawie dokonuje się wypełnienia odpowiedniej deklaracji podatkowej. Informacje zawarte w tym druku są więc bardzo istotne.

Płatnik (pracodawca) ma obowiązek przesłania formularza PIT-11 nawet w przypadku rozwiązania umowy z pracownikiem lub w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez pracodawcę. Jeżeli nie otrzymaliśmy odpowiednio wypełnionego formularza, powinniśmy udać się osobiście do działu księgowości i upomnieć się o PIT-11.

Czy tylko pracodawcy sporządzają PIT-11?

Formularz PIT-11 wypełniany jest przez szereg różnorodnych podmiotów. Druk są zobowiązani wystawić:

 • zakłady pracy – podstawą są przychody wynikające ze stosunku (służbowego, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy), a także np. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,

 • zleceniodawcy – w przypadku umów zlecenia i umów o dzieło,

 • nabywcy praw autorskich – w przypadku przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych oraz z tytułu odpłatnego zbycia tych praw,

 • korzystający z działalności wykonywanej osobiście – w przypadku przychodów z osobiście wykonywanej działalności (np. artystycznej, literackiej, publicystycznej) itd.,

 • organy arbitrażowe – w przypadku przychodów z działalności polskich arbitrów w procesach arbitrażowych z zagranicznymi partnerami,

 • odpowiednie organy i urzędy – w przypadku przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie,

 • osoby prawne – w przypadku przychodów uzyskiwanych w związku z zasiadaniem w radach nadzorczych, zarządach itd.,

 • podmioty zatrudniające – w przypadku przychodów związanych z np. umowami o zarządzanie przedsiębiorstwem czy kontraktach menedżerskich,

 • spółki związane z produkcją rolną – przychody z dokonywanych wypłat na rzecz np. członków spółdzielni,

 • organy rentowe – w przypadku wypłacania rent i emerytur lub innych zasiłków,

 • osoby prawne dokonujące wypłat emerytur i rent z zagranicy,

 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe i inne organy wypłacające stypendia,

 • biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłacające świadczenia,

 • areszty śledcze i karne w przypadku wypłacania należności aresztowanym lub skazanym,

 • spółdzielnie – w przypadku oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni,

 • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – w przypadku wypłacania świadczeń,

 • Centrum Integracji Społecznej – wypłacające świadczenia integracyjne i premie motywacyjne,

 • podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywanej praktyki,

 • komornicy sądowi (windykatorzy) – w przypadku wypłat związanych ze stosunkiem pracy.

Jak widać grono osób, które zobowiązane są do wypłacania PIT-11 jest bardzo szerokie. W każdym z tych wypadków odpowiednia deklaracja musi trafić zarówno do Urzędu Skarbowego jak i do podatnika.

Informacje w PIT-11

W formularzu PIT-11 podzielony jest na części, w których zamieszcza się informacje dotyczące:

 • miejsca i celu składania zeznania,

 • danych identyfikacyjnych płatnika,

 • danych identyfikacyjnych i adresu zamieszkania podatnika,

 • informacji o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

 • dochodów podatnika, pobranych zaliczek oraz pobranych składek,

 • informacji o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku.

Druk ten zawiera również miejsce na podpis płatnika oraz na adnotacje Urzędu Skarbowego.

Pin It